Inleiding

Begin 1980 besloten enkele Turkse jongeren naar buurtraad van Voorstad-Centrum te gaan om oefenruimte te vragen voor het maken van Turkse muziek en volksdans. De buurtraad gaf hen oefenruimte en niet lang daarna werd de Turkse muziek- en volksdansgroep " Anadolunun Sesi " opgericht.

Anadolunun Sesi betekent: stem van Anatolie.

 

Anadolunun Sesi bestaat uit leden, die jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering een aantal afgevaardigden kiezen. Deze afgevaardigden vertegenwoordigen de groep naar buiten toe en dragen zorg voor de gang van zaken binnen de groep. Anadolunun Sesi is niet uit op winstbejag.

 

Met het oog op toekomstige ontwikkelingen van de groep is het belangrijk de vastgestelde regels na te komen en zich hieraan te houden. Anadolunun Sesi-leden dienen zich ervan bewust te zijn dat ze, zowel op het gebied van volksdans als muziek vrijwillig bezig zijn in de groep. Het nakomen van de regels en afspraken moet gezien worden als een noodzaak om de goed te laten functioneren.

 

Doelstellingen:

1.Kennismaking met en bewustwording van Turkse volksmuziek en volksdans

 

Anadolunun Sesi wil aan jongeren de mogelijkheid bieden kennis te maken met de Turkse volksmuziek en volksdans d.m.v. het leren bespelen van originele Turkse muziekin­strumenten en leren dansen van volksdansen uit verschil­lende delen van Turkije.
Hierbij moet veel aandacht besteed worden aan de achter­gronden, d.w.z. het ontstaan en de betekenis van de volksmuziek en -dans. Pas als men zich bewust is van deze ach tergronden kan op overtuigende wijze de kennis d.m.v. volksmuziek en volksdans uitgedragen worden.
 

2. Uitdragen stukje Turkse cultuur(d.m.v. dans en muziek)

De muziek- en dansgroep treedt regelmatig op tijdens sociale culture Ie manifestaties en andere gelegenheden, als deze niet in strijd zijn met doelstelling van de groep.

Ook tracht zij uitleg te geven over het ontstaan, de herkomst en de betekenis van de volksmuziek
en -dans en ook van de kleding. Op die manier wil zij mensen ,die onbekend zijn met de Turkse cultuur, de kans geven kennis te maken met een stukje van deze cultuur. Daarnaast tracht zij d.m.v. diverse activiteiten contacten te onderhouden met de Turkse bevolking in Deventer e.o. en andere volksmuziek en volksdansen.
 

3. Integratie

De activiteiten van Anadolunun Sesi staan open voor alle jongeren, ongeacht sekse, nationaliteit, ras en/of etnische afkomst.

In de groep hebben we te maken met mensen, die verschillende culturen en gewoontes hebben en dat vergt aanpassing van verschillende kanten.

De basis hiervoor is: respect hebben voor elkaar. Als we openstaan voor elkaar en proberen elkaar te begrijpen en te accepteren zijn we daadwerkelijk bezig met integratie.

Wij denken dat het kan en willen graag een voorbeeld stellen.

 

4. Bestrijden racisme

Vooroordelen, angst en onbegrip zijn een voedingsbodem voor racisme, waarvan buitenlanders, en met name Turken het slachtoffer zijn. Racisme is een niet te onderschatten kwaad, dat desastreuze gevolgen kan hebben. Anadolunun Sesi wil strijden tegen racisme door haar medewerking te verlenen bij antiracisme festivals en andere activiteiten op dit gebied.